วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยที่ทำการวิจัยในการฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งนี้คือ
เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf ต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ชื่อผู้วิจัย อิทธิศักดิ์ ตุ๊หมาด
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ จินตนา สุขสำราญ
อาจารย์ ปิยะอร ตั้งตรงจิตร
อาจารย์ นิรมล บัวเนียม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf ต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้วิธีเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จำนวน 2 คน เพื่อให้เด็กกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา Waldorf ตั้งแต่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2551 รวมระยะเวลา 4 เดือน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งวัน ทุกวัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ( By Yourself ) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) การหาค่าร้อยละ การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf มีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา Waldorf สามารถช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กดีขึ้น ทั้งทางด้านทักษะ กระบวนการดีขึ้นมาก มีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมีความสามารถในการเริ่ม ขีด เขียน วาดระบายสี ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประมวลภาพตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการทำการวิจัย


ไม่มีความคิดเห็น: