วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกสอน


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ชื่อ นายอิทธิศักดิ์ ตุ๊หมาด รหัสประจำตัวนักศึกษา 47111620 หมู่เรียน ค.บ. 1(5)/6
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปฏิบัติการสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ( 15 พ.ค. - 3 ต.ค. 51 )
อาจารย์พี่เลี้ยง นางปิยะอร ตั้งตรงจิตร อาจารย์นิเทศก์วิชาเอก นางสาวจินตนา สุขสำราญ
จากที่ได้มาฝึกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2 ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ในห้องมีเด็กนักเรียนจำนวน 32 คน ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจ ประทับใจมากที่ได้มาสอนในห้องนี้ เด็กทุกคน มีความน่ารักอยู่ในตัวเองสร้างสีสรรค์ให้กับห้องเรียนเป็นอย่างมาก ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดยะระเวลา 1 ภาคเรียน ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจจนยากที่จะลืม ความทรงจำดีๆที่เด็กๆมีให้ มีทั้งเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และคาบน้ำตาแห่งความผูกพัน เด็กทุกๆ คน เปรียบเสมือนคุณครูตัวน้อยๆ ที่มอบวิชาความรู้ให้กับข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากประสบการณ์ตรงที่ยากจะหาได้
สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์พี่เลี้ยง ข้าพเจ้าถือว่าโชคดีมากที่ได้คุณครูปิยะอร มาเป็นพี่เลี้ยงอีกหนึ่งเทอม อันที่จริงนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีก เพราะท่านจะลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่ดี แต่ก็มีเหตุที่ทำให้ได้กลับมาสอนต่อข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่กับคุณครูปิยะอรอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ได้มาสังเกตการสอน จนกระทั่งมาฝึกสอน เป็นครั้งที่สอง รวมระยะเวลา หนึ่งปีครึ่ง ที่ได้คุณครูปิยะอรมาเป็นพี่เลี้ยง ข้าพเจ้าดีใจมากเพราะท่านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ให้การช่วยเหลือ แนะนำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสอนและสอนให้ข้าพเจ้ามีความรู้หลากหลายแขนง เช่น การเป็นครูดี ครูเก่ง การวางตัวในฐานะที่เป็นครู กิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านวิชาการ เช่น การเขียนแผนฯ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การผลิตสื่อการสอน งานวิจัย และที่สำคัญเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษมากขึ้น นอกจานี้ยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่ท่านได้สอนได้แนะนำให้ข้าพเจ้า สิ่งต่างๆ ที่ได้รับล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้น ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคุณครูปิยะอรเป็นอย่างสูงที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับข้าพเจ้ามาโดยตลอด ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับจาการฝึกสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและเด็กๆ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองและเด็กๆให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่านโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คุณครูทุกท่านที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้มาฝึกสอนในโรงเรียนแห่งนี้


นายอิทธิศักดิ์ ตุ๊หมาด
นักศึกษาฝึกสอน
งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยที่ทำการวิจัยในการฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งนี้คือ
เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf ต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ชื่อผู้วิจัย อิทธิศักดิ์ ตุ๊หมาด
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ จินตนา สุขสำราญ
อาจารย์ ปิยะอร ตั้งตรงจิตร
อาจารย์ นิรมล บัวเนียม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf ต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้วิธีเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จำนวน 2 คน เพื่อให้เด็กกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา Waldorf ตั้งแต่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2551 รวมระยะเวลา 4 เดือน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งวัน ทุกวัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ( By Yourself ) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (x) การหาค่าร้อยละ การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Waldorf มีผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา Waldorf สามารถช่วยพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กดีขึ้น ทั้งทางด้านทักษะ กระบวนการดีขึ้นมาก มีกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมีความสามารถในการเริ่ม ขีด เขียน วาดระบายสี ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประมวลภาพตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการทำการวิจัย


นิทรรศการแสดงผลงาน

นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตฝึกสอน


ก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษาจาก 3 สภาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกันจัดแสดงผลงานต่างๆ ที่ฝึกสอนมาเป็นระยะแวลา 1 ภาคเรียน สิ่งที่นำมาจัดแสดงประกอบไปด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อที่ใช้ในการสอน แฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มการสอนแบบโครงการ การศึกษารายกรณี ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการแสดงละครส่งเสริมลักษณะนิสัยการดื่มนมให้เด็กๆได้ชมและมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม และได้เชิญให้คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูระดับปฐมวัยทุกท่าน อาจารย์นิเทศก์ทั้ง 3 สถาบันมารับชมและร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแสดงผลงานของนิสิตเป็นที่ประทับใจมากของผู้บริหาร คณะครู อาจารย์นิเทศก์และที่สำคัญเป็นที่ภูมิใจมาก ของคุณครูปิยะอร ตั้งตรงจิตร อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนซึ่งเป็นแม่งานของงานนี้โครงการ " คาราวานเสริมสร้างเด็ก "
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการ " คาราวานเสริมสร้างเด็ก " ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสายชั้น ตั้งแต่ อนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 กิจกรรมในโครงการนี้ได้จัดอยู่ในรูปแบบของฐานกิจกรรมต่างๆ จำนวน 8 ฐานกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองมาส่วนร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ตัวอย่างกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้คลายโลกร้อน เป็นฐานกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบมากเพราะได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ปกครอง กิจกรรมฐาน นิทาน เด็กๆ ได้ฟังนิทานและทำภาพpop up กิจกรรมฐาน อาหารบำรุงสมอง กิจกรรมฐานเพ้นท์กระเป๋าผ้า กิจกรรมฐาน ปั่นจักรยาน กิจกรรมฐานโยคะ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นที่ประทับใจทั้งเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโครงการ " สวนสัตว์ "หลังจากที่ได้กลับมาจากไปทัศนศึกษา เด็กๆในห้องก็อยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ เราจึงได้สรุปว่าเราจะเรียนโครงการเรื่องสัตว์กัน โดยที่เด็กๆ ช่วยกันตั้งชื่อโครงการว่า โครงการ "สวนสัตว์ " เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ชื่อของสัตว์ ลักษณะรูปร่าง อาหาร ประเภท แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ฯลฯและได้นำสัตว์มาเลี้ยงมากมายหลายชนิด และมีการประกอบอาหารที่ทำมาจากสัตว์ เด็กๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
และในวันปิดโครงการเด็กๆ ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมโครงการด้วยผู้ปกครองภูมิใจมากที่คุณครูจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาเพราะได้พัฒนาลูกๆ ให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างแท้จริง จากผลงานและสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้มากมายนัก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต


ทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิล์ดทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิล์ด ในวันนี้เด็กๆ ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก รีบมาโรงเรียนแต่เช้า เพราะกลัวจะไม่ได้ไป เด็กๆ ต่างแสดงความตื่นเต้น มากๆ เมื่อไปถึงที่สวนสัตว์ ซาฟารีเวิล์ด ตอนแรกเจ้าหน้าที่พาเด็กๆ ไปดูสัตว์ที่ซาฟารีปาร์ค ในซาฟารีปาร์คมีสัตว์ต่างๆมากมาย เด็กๆ ดูสัตว์ผ่านกระจกรถกันอย่างตื่นเต้นและให้ความสนใจมาก

หลังจากนั้นเด็กๆ ได้ไปชมการแสดงของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น โชว์ลิงอุรังอุตังชกมวย โชว์แมวน้ำ โชว์ปลาโลมา แต่ที่เด็กๆ ชื่นชอบที่สุดก็คือ การได้ไปให้อาหารยีราฟ เด็กๆ ตื่นเต้นมากๆ บางคนก็กลัว บางคนไม่กลัว คนที่ไม่กลัวก็พยายามพาเพื่อนที่กลัวไปให้อาหารยีราฟ โดยบอกว่ายีราฟมันไม่ดุหรอก ไม่ต้องกลัวหรอก เพื่อนก็เริ่มที่จะกล้าขึ้นมาดูใกล้ๆ แต่ยังไม่ป้อนอาหารให้คอยดูเพื่อนๆ ป้อนอย่างเดียวในวันนี้เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานมากๆที่ได้มาทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิล์ด

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ ในระดับอนุบาล 1 เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการระบายสีภาพ การนับจำนวลค่าไม่เกิน 10 ฯลฯซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์กับตา และยังเป็นการช่วยเด็กให้มีการสังเกตและจดจำได้ดียิ่งขึ้น